Hemförlossningar

Hemförlossningar

Att föda hemma

Jag frågar ibland på Instagram efter ämnen att skriva om, och hemförlossningar kom upp senast. Jag läste på litegrann först och kände spontant att “aah, det här orkar jag inte ge mig in på…” Det märks tydligt redan bara på studierna som finns, att det här är ett  väldigt känsligt område. En del hävdar kvinnans förmåga att föda barn naturligt. De menar att ju mindre interventioner desto säkrare blir det. Andra menar att barnafödande är en allvarlig sak som kan innebära allvarliga risker för både mor och barn. Att förlossningar bäst sker med närhet till medicinsk vård. Jag tänker att det ena absolut inte behöver utesluta det andra, men jag tror ändå att ni fattar möjligheten till polarisering här. Det är också i princip omöjligt att rådda ordning i de studier som visar resultat från hemförlossningar. De är så pass olika både i resultat och utförande att jämföra äpplen med päron. Så det här inlägget blir inte ett “såhär ska du tänka och göra-inlägg” med forskningsbas. Utan bara lite referat av olika studier jag läst.

Svensk studie som låter 8 kvinnor berätta om sina upplevelser av hemförlossningar i Sverige.

För en del kvinnor är medikaliseringen av förlossningar en anledning till att söka sig alternativ utanför förlossningssjukhusen. I Sverige är så få som mindre än 1000 förlossningar planerade hemfödslar. Hälso-sjukvården förser i regel heller inte hemförlossningar med ekonomisk ersättning för att betala barnmorskan. Det är lite olika i olika landsting om jag förstått det rätt. En svensk kvinna som vill föda hemma måste själv hitta en villig barnmorska och betalar i regel hennes lön själv. Detta gör att en av fem hemförlossningar i Sverige sker utan att en barnmorska. I en svensk  studie fick kvinnor komma till tals i intervjuer, kvinnor som alla fött barn hemma utan stöd av vårdpersonal. Av de åtta hade alla en partner vid sin sida under förlossningen. Fem av dem hade också en doula eller en vän vid sin sida. Sex av dem hade försökt att få tag i barnmorska som skulle medverka, men inte lyckats. De övriga två hade medvetet valt bort att ha en barnmorska närvarande.

En inre och yttre konflikt

Kvinnornas berättelser omfattar motstridiga känslor mellan att uppleva sig vara ansvarstagande, kraftfull och i kontroll, i motsats till att i perspektivet av sociala normer ha ett oacceptabelt beteende. För kvinnorna sågs hemmet som en skyddad värld där kvinnans egna krafter att föda barn inte hindrades av avbrott och personalinsatser. Önskan att vilja ha en barnmorska som stöd var också i konflikt med önskan att få vara i fred med bibehållen integritet. Anledningen till att välja att föda hemma var lågt förtroende till hälso-sjukvården som en konsekvens av tidigare egna erfarenheter eller via andras berättelser. De flesta av dessa åtta kvinnor hade också någon annan mer än partnern som stöttade dem under förlossningen. Efter förlossningen bad de flesta av kvinnorna om hjälp från sjukvården, med att få en undersökning av spädbarnet och för att registrera barnet och få ett personnummer.

En känsla av att ha en egen förmåga att föda barn var grundläggande i beslutet att föda hemma utan barnmorska närvarande. En barnmorskas närvaro sågs också som potentiellt störande. Att avstå från att ha någon där var en garanti för att bli så lite störd som möjligt. Kvinnorna hade också en tilltro till sin egen förmåga att läsa av om förloppet började avvika från det normala och när de i så fall borde kontakta sjukhuset. Att vara hemma i en trygg miljö beskrevs också som stärkande. Flera av kvinnorna hade dock vid något tillfälle önskat att en barnmorska medverkat under förlossningen. Speciellt de tillfällen då de var osäkra över förloppet och då värkarna blev nästan ohanterbara.

Amerikanska kvinnors upplevelser

Generellt, men kanske extra tydligt i USA, finns två synsätt på kroppen och födande. Det första perspektivet är det biomedicinska, där förlossningen ses som en medicinsk angelägenhet. Att förebygga mödra- och barndödlighet samt skador ligger i fokus. Det traditionella barnmorskesynsättet handlar istället mer om att se förlossning som en “familjehändelse” där förlossningen är en naturlig del. Att förebygga skador och dödsfall är såklart viktigt även här, men fokus ligger i större utsträckning på att stärka kvinnan och optimera hennes upplevelse. Dessa två synsätt är i verkligheten inga statiska motpoler, utan både läkare och barnmorskor rör sig mellan dessa.

I en amerikansk studie intervjuades 24 kvinnor. Fjorton av dem födde hemma, och 10 födde på “förlossningscenter”. Dessa inrättningar är barnmorskeledda förlossningsavdelningar med närhet till akutsjukhus. På dessa mottagningar görs inga ingångsättningar eller kejsarsnitt, men grundläggande smärtlindring finns tillgänglig.

Anledningarna till kvinnornas val att föda hemma eller på förlossningscenter framkom i intervjuer och sammanfattades av författaren:

 1. En önskan om att minimera interventioner i förlossningsprocessen. Att hålla sig borta från sjukhusen ansågs vara det säkraste sättet att inte få onödiga eller oönskade insatser.
 2. En önskan att ha barnmorskestöd under graviditet, förlossning och efter förlossningen (I USA får man välja mellan att ha en ansvarig läkare eller barnmorska om jag fattat det rätt). 
 3. Miljön hemma eller på förlossningscentret upplevdes som stärkande för kvinnan
 4. Miljön hemma eller på förlossningscentret upplevdes som en lugn och trygg plats, utan yttre störningsmoment.
 5. En del av en större  filosofi och ett levnadssätt, ett synsätt på förlossningar som naturliga och att sjukhusvård “försjukligar” förlossningsprocessen.

I andra länder

I en studie som omfattar en översikt över 15 studier om hemförlossningar från Sverige, USA, Kanada och Finland framkom liknande motivationsfaktorer för hemförlossningar. Denna studier har ett lite annat språkbruk och vad det verkar också en lite annan tolkning av resultatet. Sslutsatsen omfattar “vad det är som driver kvinnor ifrån den formella sjukvården”; 

 1. Att motstå den biomedicinska synen på förlossningar genom att förlita sig på intuition
 2. Att utmana den dominanta synen på förlossningar som riskabla genom att se förlossningssjukhus som en farlig plats
 3. En känsla av att det sanna autonoma valet är att föda hemma
 4. Att upplevda att förlossnignen är en intim eller religios upplevelse
 5. Att ta ansvar över förlossningen som ett tecken på att vara i kontroll och vara beslutsfattande

 Hemförlossningar

Att föda hemma, speciellt utan barnmorska närvarande, ses som något avvikande och nästan oacceptabelt i svensk kontext. Kvinnor som planerar hemmafödslar önskar i regel att ha en ostörd förlossning och väljer att föda hemma då sjukvården inte kan garantera att önskemålen efterlevs. De stora organisationerna för obstetriker och gynekologer i världen rekommenderar förlossningar på sjukhus eller barnmorskeledda förlossningscenter som de säkraste alternativen, men för friska kvinnor med icke-komplicerade graviditeter verkar det inte finnas någon märkvärdigt ökad risk med att föda hemma (sett till dödlighet och skador på barnet, jag har inte sett några vettiga studier om förlossningsskador). En del kvinnor ser hemförlossningar som en möjlighet för att få en mer positiv förlossningsupplevelse, och verkar också i regel uppleva precis detta.

Vad är din spontana tanke om detta?

Previous

Next

10 Comments

 • Intressant läsning även om man kunde önska att forskningen hade mer att komma med. Jag har hört att det inte är lika naturligt och lätt för kvinnor i dagens samhälle att föda barn på grund av bland annat den mat vi äter. att maten skulle påverka på något vis. bland annat att bebisarna är större och därmed större risker vid själva utdrivningsskedet. har du läst eller hört något om det?

 • Jag tror att det är viktigt att tänka på själva urvalet av kvinnor som väljer att föda hemma. Inte direkt randomiserat urval utan kvinnor som känner sig trygga med det valet redan innan och jag tror att den känslan av trygghet med den möjlighet till avslappning osv det medför har säkert en positiv inverkan på utfallet. Sen får man inte heller glömma risken för bias i rapporteringen, med tanke på att valet i stor utsträckning baserat sig på övertygelse, filosofi/livsåskådning så är det nog oerhört svårt att efteråt rapportera objektiv hur det verkligen var. Med det sagt så önskar jag förstås att förlossningsvården höll så god kvalitet att man kunde tillgodose dessa kvinnors önskemål men ändå finnas närvarande om något oförutsett skulle hända.

  • Helt sant, det är väl bland annat därför det är så svårt att forska på, särskilt i Sverige! I Holland föder 30% av kvinnorna hemma (för ett par år sedan i alla fall) och där finns forskning som ger lite mer komplext utfall än att allt är fantastiskt. Har jag för mig.

   • Det är här det blir så himla svårt, för du kan hitta studier även från Holland som säger, menar och tolkar totalt motsatta saker. Här är en studie som menar att risken för mortalitet hos barnen blir större: http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/app.20120359
    Jag tänker att det, som så mycket annat, borde vara upp till varje familj/födande att själva göra informerade beslut utifrån forskning, magkänsla, instinkter och tillit. Jag är otroligt glad över att det framgår att jag försökt vara neutral. Med mitt eget kroppsminne av en förlossning som höll på att gå söderut för både mig och barnet, skulle jag personligen vara skräckslagen om någon jag höll kär ville föda hemma.

 • Som du säger är det ett väldigt komplext (och spännande!) ämne som i min åsikt sätter fingret på att födande handlar så mycket om psykologi, och inte bara fysiologi! Eller snarare psykets täta samarbete med kroppen.
  Jag valde att föda mitt tredje barn hemma efter två sjukhusförlossningar på BB Stockholm som jag var nöjd med. Inför tredje förlossningen oroades jag av att BB Stockholm hade tvingats ta emot fler föderskor och de kunde inte garantera samma lugn och ro som tidigare då varje bm hade fler förlossningar samtidigt. Och just det här, hur vi påverkas rent fysiskt bara av stressen det innebär att barnmorskan tvingas lämna rummet ideligen, är ett område som man inom den klassiska “sjukhusförlossningsvården” tar väldigt liten hänsyn till. Oro riskerar ju inte bara att ge värre smärtupplevelse utan faktiskt också avstannat värkarbete, med värkstimulerande dropp som följd, som ofta gör att man behöver eda. Och både forcera värkarbete och eda ökar risken för att förlossningen avslutad instrumentellt, och för bristningar. Till exempel.
  Jag har ju fått försvara min hemförlossning många gånger (eller oftast kanske mest berätta om den, vilket jag gärna gör, men nyfiket kritiska frågor finns ju alltid) och det känns verkligen som att det tar en stund, därför att man behöver gå in på komplexa frågor som det jag försöker beskriva ovan. Och att nämna t ex att fosterövervakning som görs på sjukhus som rutin och som säkerhetsåtgärd inte i forskning är kopplad till säkrare förlossningar (som jag minns det snarare tvärtom, eftersom man ibland tolkar ändrad hjärtrytm hos barnet som riskabelt i onödan, t ex, och gör interventioner som i sig blir riskfyllda). I min åsikt så finns det risker sjukhusförlossningar som aldrig nämns i Sverige för att hemförlossningar är så ovanliga. Sen är självklart sjukhusförlossningar det bästa och säkraste för många, men alternativ och spridd kunskap om alternativen saknas!
  Ja, det var lite lösa tankar, jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Kul att du skriver om hemförlossningar ur en neutral synvinkel! Vill man läsa mer om naturliga förlossningar är ju Ina May Gaskin den stora ikonen och hon amhar skrivit flera bra böcker. På Youtube finns klipp ur föredrag som är bra också!

  PS födde alltså hemma i Stockholm där landstinget bekostar det hela efter godkännande av läkare. Man måste uppfylla en rad kriterier och det måste vara två barnmorskor närvarande.

 • Jag har funderat på hemförlossning, men kände att jag inte vågade. Skulle ha ångrat mig gruvligt om jag eller bebis hade behövt akutsjukvård. Sen upplever jag ju att jag tyvärr blev väldigt distraherad och störd under värkarbetet inne på förlossningen, men vet ju inte helt säkert om det var just därför krystvärkarna lät vänta på sig. Sen blödde jag ju ganska mycket direkt efter och behövde få nån slags spruta, så det var nog tur ändå att vi var på sjukhus. Skulle jag mot förmodan få fler barn så skulle jag välja sjukhus igen, men be min man visa förlossningsbrevet, vilket han glömde den här gången!!

 • Jag födde ju hemma oplanerat, men det är och förblir min livs bästa upplevelse (förlåt äldsta dottern!) Första förlossningen var så klart också fantastisk (och nästan lika snabb och enkel), men för mig som är obekväm med (dock ej rädd för) sjukhusmiljöer och hade haft många dåliga läkarerfarenheter var det så skönt att få göra det ensam.

  Sen tror ju jag att det blev en hemmafödsel för att det gick så snabbt = gick så enkelt = inte fanns några som helst komplikationer, så det gjorde ju hela grejen trygg och säker (annars är jag väldigt sjukhusvänlig ur just säkerhetssynpunkten).

  Det enda negativa biten var väl att mannen inte fick vara med under Litens första minuter i livet, men om jag får vara självisk så tycker jag ändå det var underbart att det bara var hon och jag <3

  Mer här: http://mama.nu/gravid/foda-hemma-4-mammor-berattar-sina-historier/
  (eller i den mer flummiga på min egen blogg: http://liselotte.livskick.nu/2014/11/13/13-november-2009/)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *